Werving, selectie en detachering Indiase IT specialisten
  Voordelen
  Eisen aan de opdrachtgever

De procedure
  Intake procedure
  Immigratieprocedure
  Doorlooptijd
  Taallessen
  Inburgering
  Mentoring
  Leerpunten

Outsourcen van werk
Werving, selectie en detachering van Indiase IT specialisten
Switch2future verzorgt de werving en tewerkstelling in Nederland van Indiase IT-specialisten. Switch2future regelt alle aspecten die hierbij aan bod komen zoals: inburgering, taallessen, immigratieprocedures, huisvesting en een mentoring programma waarin begeleiding bij het werken in Nederland wordt geboden.

De inzet van IT specialisten die afkomstig zijn uit andere landen en culturen dan Nederland vraagt een intensievere begeleiding dan bij de inzet van IT personeel gebruikelijk is. Hierbij dienen de voordelen zoveel mogelijk te worden benut terwijl de mogelijke risico's in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden verminderd. Indien problemen worden geconstateerd, moeten op tijd maatregelen worden genomen om eventuele gevolgschade te voorkomen. Bij de inzet van Indiase IT specialisten is het daarom gewenst dat een begeleidingsprogramma wordt ontwikkeld. S2F ontwikkelt een mentoring programma om dat te bereiken. Andre Huizing, Practice Manager bij Cap Gemini Ernst&Young: 'Niranjan Mantha heeft het heel goed gedaan op onze projecten. Hij is onze eerste IT specialist uit India en we hebben hem verworven via Switch2future. Hoewel we in het begin best wat extra aandacht aan hem hebben besteed is dat zeker de moeite waard gebleken.'

terug
Voordelen
- De kwaliteit Indiase IT-ers is in het algemeen hoger dan Nederlandse IT-ers omdat zij gemiddeld in meer technologieŽn goed thuis zijn en beschikken over een straf werktempo en een ijzeren motivatie.

- Indiase IT specialisten zijn vaak afkomstig zijn uit superieure kwaliteitssystemen. Volgens het spreekwoord 'waar je mee omgaat word je mee besmet' kunnen Nederlandse bedrijven verbeteringen overnemen;

- Vanzelfsprekendheden worden aan de kaak gesteld omdat ze voor de buitenlandse IT specialist niet altijd vanzelf spreken. Dit biedt kansen tot verbeteringen van de werkprocessen;

- Er is geen schaarste aan IT-ers in India en door recruitment van Indiase IT specialisten kan men kan over voldoende capaciteit beschikken om IT-werk zelf te doen in plaats van het uit te besteden. Daardoor kan men de kennis van zijn IT-bedrijfsmiddelen binnen de eigen organisatie behouden en realiseert men een kostenvoordeel ten opzichte van het werk uitbesteden.

- Het lijkt een trend dat de Nederlandse werkvloer steeds internationaler wordt. Als klanten internationaler worden kunnen IT dienstverleners niet achterblijven en dienen hun eigen internationalisering planmatig ter hand te nemen.

terug
Eisen aan de opdrachtgever
- De opdrachtgever dient open te staan voor vernieuwing. Zoals bekend is innovatie ťťn van de krachtigste middelen om te overleven. Innovatie betekent ook dat men met een kritisch oog naar zijn personeelsbestand kijkt om na te gaan welke verbeteringsmaatregelen men kan treffen. Vanwege hun specifieke kwaliteiten kan uitbreiden van het personeelsbestand met buitenlandse IT specialisten een concurrentievoordeel opleveren.

- Werken met buitenlandse krachten kost de eerste paar weken extra inspanning ten opzichte van werken met Nederlandse werknemers. Dit betekent dat de werkgever bereid moet zijn om de eerste paar weken een aantal extra uren aan begeleiding en overleg in te plannen.

terug
Procedure
Zodra het profiel van de gewenste IT-specialist bekend is gaat Switch2future aan de slag om de vraag in te vullen. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk:

1. Switch2future voorziet in de vraag vanuit de bestaande resources. De kandidaten zijn in dienst van partners van Switch2future en worden gedetacheerd bij de klant;

2. Switch2future recruteert in niet-Europese landen om in de vraag te voorzien. In samenwerking met een aantal gerenommeerde locale IT-bedrijven vezorgt Switch2future de sollicitatieprocedures in het buitenland en de procedures om de betreffende IT-specialisten voor te bereiden op hun werk in Nederland.

terug
Intake procedure
Een succesvol dienstverband rust op de degelijke basis van een goede intake procedure. Dat wil zeggen dat er van te voren contact dient te zijn tussen opdrachtgever en IT specialist over de te vervullen functie waarbij de te vervullen taken en verantwoordelijkheden voor beide partijen duidelijk zijn en het bekend is welk type technische en functionele expertise en ervaring noodzakelijk is om de opdracht te vervullen. Zodra deze gegevens bij de IT specialist bekend zijn kan hij/zij zijn/haar voorbereidingen treffen.

terug
Immigratieprocedure
Wanneer men een niet-Europese IT-specialist wil inzetten op een project in Nederland dan heeft deze IT-specialist een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig en een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Deze vergunningen verzorgt Switch2future in samenwerking met SwitchLegal. Gezamenlijk bieden wij jarenlange ervaring in het afwikkelen van alle juridische, fiscale en organisatorische aspecten die samenhangen met het werken met buitenlandse arbeidskrachten. Wanneer de niet-Europese IT-specialist voor korte duur in Nederland verblijft kan worden volstaan met een 'business visum'.

terug
Doorlooptijd
De aanvraagprocedure voor een 'business visum' neemt ongeveer drie werkdagen in beslag. Wanneer men een TWV en MVV nodig heeft en men komt in aanmerking voor de zogenaamde verkorte procedure betekent dit dat men rekening moet houden met ongeveer drie maanden doorlooptijd. Zodra dus bekend is welke IT-specialisten nodig zijn bij de klant kunnen we de procedures opstarten en kunnen de mensen drie dagen daarna starten met hun werkzaamheden in Nederland.

terug
Taallessen
De IT-specialisten starten in hun land van herkomst met een opleiding in de Nederlandse taal. Deze opleiding is gebaseerd op lesmateriaal van leidende Nederlandse methodieken. Zodra zij in Nederland arriveren wordt de opleiding voortgezet bij instituten die zijn gespecialiseerd in het onderwijzen van hoogopgeleide buitenlandse professionals die voor hun werk snel het Nederlands machtig willen zijn.

terug
Inburgering
Switch2future verzorgt de inburgering van de IT professional in de Nederlandse samenleving. Deze activiteit heeft als doel dat de IT professionals en zijn/haar familie zich soepel in Nederland vestigt zodat mogelijke risico's van heimwee tot een minimum beperkt blijven.

Deze dienstverlening bestaat uit de volgende activiteiten:
- hulp bij het zoeken naar huisvesting
- hulp bij het zoeken naar lokaal en internationaal transport
- hulp bij het zoeken naar aansluiting bij de lokale (Indiase) gemeenschap
- hulp bij het zoeken van werk voor de partner en
- hulp bij het zoeken van scholen voor de kinderen.

terug
Mentoring
Hoewel IT een internationaal vak is, blijkt toch dat er op de Nederlandse IT werkvloer andere waarden en normen heersen dan in het buitenland. De verschillen in cultuur en taal kunnen leiden tot communicatie stoornissen en daaruit resulterende inefficiŽnties. Om ineffectief werken zoveel mogelijk te voorkomen heeft S2F een mentoring programma ontworpen dat miscommunicaties in een zo vroeg mogelijk stadium opspoort waardoor op tijd maatregelen kunnen worden genomen.

Daarin worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Voorafgaand aan de inzet bij een project een voorbespreking organiseren met opdrachtgever en/of projectleider en nieuwe IT-specialist waarin een aantal vastomlijnde onderwerpen volgens een vast stramien de revue passeren.

Doel: zoveel mogelijk onduidelijkheden wegnemen bij beide partijen.
- Er op toezien dat er een heldere opdrachtomschrijving wordt geproduceerd die door beide partijen expliciet wordt aanvaard en wordt bijgehouden bij wijzigingen;
- Een werkbespreekschema vaststellen waarin werkoverleg en voortgangsrapportages worden besproken. De eerste periode is intensief zodat mogelijke problemen in een vroeg stadium worden ontdekt en aangepakt. Dit betekent dat de Indiase IT specialist in de eerste fase meer aandacht krijgt van het projectmanagement dan de overige projectmedewerkers. Dit is nodig om zo snel mogelijk rendement uit zijn/haar capaciteiten te halen

terug
Leerpunten
- Voorbeeld van de hiervoor gemelde cultuurverschillen: in sommige culturen is het onbeleefd om te weigeren. Men zegt nooit 'nee'. Opdrachtgever moet hier van te voren voor worden gewaarschuwd en het 'ja, maarÖ' van de IT specialist leren herkennen. Omgekeerd dient de IT specialist er attent op te zijn om zich helder en duidelijk uit te drukken en aandacht te vragen van de opdrachtgever op de momenten waarop het project waarbij hij/zij betrokken is daarvan voordeel kan hebben.
- De functiescheidingen tussen bouwer, technisch ontwerper en functioneel ontwerper lijken wat zwaarder in de VS en in India dan in Nederland. Men kan er hier dus niet zomaar vanuit gaan dat een 'bouwer' ook zal ontwerpen.

terug
Outsourcen van werk
Switch2future heeft contacten met een aantal Indiase IT bedrijven die IT projecten uitvoeren voor Nederlandse bedrijven. Hierdoor realiseren Nederlandse bedrijven gemiddeld 60% doorlooptijd verkorting en 45% kostenbesparing. Doordat de geselecteerde Indiase IT bedrijven een Capability Maturity Model (CMM) niveau 5 hebben (terwijl bijvoorbeeld Nederlandse IT organisaties zoals Cap Gemini zijn geschat op CMM niveau 1,5) leveren zij ook kwalitatief aanzienlijk betere IT-producten af dan men in Nederland gewend is. Switch2future bemiddelt outsourcing contracten voor Nederlandse klanten.

terug